ประกาศเทศบาลตำบลทะเมนชัย

#

  หัวข้อ

วันที่

1

  ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย

4 กุมภาพันธ์ 2564

2

  ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย

4 กุมภาพันธ์ 2564

     

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

#

  หัวข้อ

วันที่

1

  ไทม์ไลน์การเลือกตั้งเทศบาล 2564

25 มกราคม 2564

2

  สาระน่ารู้การเลือกตั้งเทศบาล

25 มกราคม 2564

3

  คู่มือการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี

25 มกราคม 2564

4

  คู่มือประชาชน - การเลือกตั้งเทศบาล

25 มกราคม 2564

5

  คู่มือการรับสมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

25 มกราคม 2564

6

  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
  พ.ศ. 2562

25 มกราคม 2564

7

  พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

25 มกราคม 2564

8

  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  พ.ศ. 2562

25 มกราคม 2564

9

  ระเบียบ กกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  พ.ศ. 2563

25 มกราคม 2564

10

  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

25 มกราคม 2564

11

  ระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียง
  เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

25 มกราคม 2564