แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี New!

   ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 New!

 (ปรับปรุง) แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2565  New!

 แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2565

 แผนการใช้จ่ายรวม ประจำปีงบประมาณ 2564

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563  

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 

1

   บัญชีสรุปโครงการ

 2

   งานบริหารทั่วไป

 3

   งานวางแผนสถิติและวิชาการ

 4

   งานบริหารงานคลัง

 5

   แผนการรักษาความสงบภายใน

 6

   แผนงานการศึกษา

 7

   แผนงานสาธารณสุข

 8

   แผนงานเคหะและชุมชน

 9

   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

 10

   แผนงานการศาสนา

 11

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

 12

   งบกลาง