หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ดาวน์โหลด

- ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลด

- สรุปผลการสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์ของพนักงานจ้าง
   ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติสรรหา

ดาวน์โหลด

- รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- (เพิ่มเติม)ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
   ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด