ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

           26 ตุลาคม 2564 นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีพ.ต.อ.สุเมธ บุญพรมอ่อน นายประสิทธิ์ ชุบรัมย์ (รองนายกเทศมนตรี) ปลัดปัญญา มาจิตต์ สท.วรเดช เภสัชชา สท.เสรี ซอยรัมย์ สท.บุญส่ง โฉมดี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

            8 ตุลาคม 2564   นายกยุทธนา ตีระมาศวณิช เป็นประธานการประชุมโครงการสัมมนาวิชาการของประชาคมท้องถิ่นเพื่อทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ตัวแทน อสม. ทั้ง 8 หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเสนอโครงการและพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์