ถาม

1. เทศบาลตำบลทะเมนชัยเปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ

เวลา 8:30 น. ถึง 16.30 น. ค่ะ

ถาม

2. อยากทราบการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการฯ โอนเงินหรือจ่ายเมื่อไหร่วันไหนคะ

ตอบ

ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือนค่ะ

ถาม

3. เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือไม่คะ

ตอบ

มีค่ะ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัข และแมว ในทุกปี ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์/เฟสบุ๊คเทศบาลฯ และมีหนังสือแจ้งผู้นำชุมชนทั้ง 8 ชุมชนได้รับทราบล่วงหน้าค่ะ

ถาม

4. อยากทราบช่วงเวลาการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปีคะ

ตอบ

  • ภาษีโรงเรีอนและที่ดินเจ้าของทรัพย์สินหรือผู้รับมอบอำนาจยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี "หรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

  • ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติดตั้งใหม่ให้ยื่นแบบแสดงรายการภายใน 15 วัน "หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

  • ภาษีบำรุงท้องที่ ให้เจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี" หรือผู้ที่ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหม่หรือเนื้อที่ดินเปลี่ยนแปลงให้ยื่นแบบภายใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์"

  • หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 044-187105 ติดต่อ งานพัฒนารายได้ค่ะ

ถาม

5. เทศบาลตำบลทะเมนชัยมีแบบบ้านไว้บริการประชาชนหรือไม่คะ

ตอบ     

มีคะ ประชาชนสามารถขอดูแบบบ้านได้ที่สำนักงานกองช่างหรือสามารถหาดูได้ตาม อินเตอร์เน็ต ตัวอย่างแบบบ้านที่หน่วยงานราชการมีไว้บริการ