ชุดวีดีทัศน์ SDGs

ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต

กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวเผยแพร่

แนวทางปฏิบัติเรื่องควรรู้ COVID-19

รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก

 

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

    - โครงการก่อสร้างถนนดินเลียบทางรถไฟทิศตะวันตก
      ชุมชนบ้านสวนครัว หมู่ที่ 8 ต.หนองบัวโคก
9เม.ย64 NewUpdate!

    - โครงการจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคสล.ถนนเทศบาล1
       จากศาลเจ้าพ่อ
- สระจั่น ชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2 ฝั่งทิศตะวันตก
       กว้างเฉลี่ย 1.10 ม ทิศตะวันออกกว้างเฉลี่ย 1 ม ยาวรวม 188 ม
       หนาเฉลี่ย 0.15 ม ปริมาณคสล.ไม่น้อยกว่า 225.60 ตร.ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการจ้างเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนางสำเนียง บุญโฮม
       ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่14 ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
       ขนาดกว้างเฉลี่ย 1.5 ม ยาว 41 ม หนา 0.15 ม หรือมีปริมาณพื้นที่ คสล.
       ไม่น้อยกว่า 61.50 ตร.ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู+ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
       สระก้านเหลืองจากสี่แยกหลักเมือง-แยกถนนโพธิ์ ชุมชนทะเมนชัย ม.1
       ขนาดกว้างเฉลี่ย 0.70 ม ยาวรวม 200 ม ลึกเฉลี่ย 0.50 ม.

         21มค64 NewUpdate!

     - โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพักคอนกรีต
       เสริมเหล็กถนนบุญยสัมพันธ์ จากบ้านนายสิน - วัดอิสาณ
       ชุมชนทะเมนชัยสองหมู่ที่ 14 ขนาด ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3
       ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพักจำนวน 12  บ่อ
       ยาวรวม 108 ม.
21มค64 NewUpdate!

     - โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางบัวใส -
        บ้านนายไสว แสนพงษ์ ชุมชนบุแปบ ม.7 อ.ลำปลายมาศ
        จ.บุรีรัมย์ ขนาดกว้างเฉลี่ย 3 ม ยาว 68 ม หนา 0.15 ม
        พื้นที่คสล.ไม่น้อยกว่า 204 ตร.ม. 21มค64 NewUpdate!

 -----------------------------------------------------------------------------------------

     - โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์
       งานทะเบียนราษฏร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
1 ตุลาคม 2563 New update!

     - โครงการจ้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
       ลาดทับด้วย
แอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา หมู่ที่ 2
       ชุมชนตลาดทะเมนชัย
21 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. เสริมผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ถนนเชียรชัย - ถนนเทศบาล 2 ชุมชนบุแปบหมู่ที่ 7
21 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
       ถนนบุญสัมพันธ์ ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่ 14
20 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ชุมชนทะเมนชัย ม.1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2 
20 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
       ถนนเทศบาล4 ชุมชนหนองตาดน้อย หมู่ที่ 3
19 สิงหาคม 2563 New update!

     - โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก
       ภายในสนง.ทต.ทะเมนชัย
ม.2 ตำบลทะเมนชัย
       อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     - โครงการซื้อปั๊มน้ำซับเมอร์ท 1.5 HP 220V FRANKIN 12 ใบพัด 
       จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

     - ค่าจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย
       (หลังคา/ฝ้าเพดาน ตามรูปแบบรายการที่กำหนดและรายละเอียด
       ประกอบรายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

     - ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
       ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

     - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขครุภัณฑ์
       011490010 ทะเบียน 81-8025

     - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องสุขาอาคารหอประชุมใหญ่
       ขนาดพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 85 ตร.ม

     - ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ EMS นข 2922 บุรีรัมย์
       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     - ค่าจ้างซ่อมรถน้ำดับเพลิง หมายเลขครุภัณฑ์ 006-40-0002
       หมายเลขทะเบียน บจ 2381 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200ซีซี
       ประจำเดือนมีนาคม 2563

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ ขนาด 200ซีซี
       ประจำเดือนมีนาคม 2563

     - โครงการซื้ออาหารเสริมนมโรงเรียนปิดภาคเรียน ให้กับโรงเรียน 3 โรงเรียน
       และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลทะเมนชัย

     - ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล(COVID-19) ขนาด 1 เมตร * 2 เมตร
       จำนวน 1 ป้าย

  

โครงการก่อสร้าง ปี 2564

 

โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.
ถนนบุญสัมพันธ์ ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่14
New 4/8/2563

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ชุมชนทะเมนชัย ม.1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2
New 4/8/2563

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล4 ชุมชนหนองตาดน้อย ม.3
New 4/8/2563

 

ประกาศราคากลาง

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเทศบาล 4 ชุมชนหนองตาด หมู่ที่ 3 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ชุมชนทะเมนชัย หมู่ที่ 1 เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนพัฒนา ชุมชนตลาดทะเมนชัย หมู่ที่ 2 New 24/7/2563

โครงการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็กลาดทับด้วยแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
ถนนเชียรชัย ชุมชนบุแบป หมู่ที่ 7 New 24/7/2563

โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมโรงอาหารศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภายในสนง.ทต.ทะเมนชัย
ม.2 ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ update! 1 กรกฏาคม 2563

       

ประกาศ รับโอน (ย้าย) New!

- พนักงานเทศบาล สายงานผู้บริหาร New!

- พนักงานเทศบาล สายงานผู้ปฏิบัติ New!

       

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563

       

 

 -------------------------------------

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

-------------------------------------

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2563

- (เพิ่มเติม) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

 

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนเทศบาล ๕
ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๑๓

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศราคากลาง!

 1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเทศบาล ๕ ชุมชนบุลิ้นฟ้า
  หมู่ที่ 13
                                   
                                    ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่งจากแยกถนนหลักเมืองถึงสระก้านเหลือง หมู่ที่ 1                      
 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนรถไฟ หมู่ที่ 2                                               
                                    ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด!

 

ดาวน์โหลด!

ดาวน์โหลด

ก่อนหน้า
 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม 
   - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5
 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนนชุมรัมย์
 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
  ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด! 

 

ดาวน์โหลด!

                     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!

1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร
    กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
    สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม
     - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนน
     ชุมรัมย์

 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562  

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ข่าวประกวดราคา!

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด!

 

 


ก่อนหน้า

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

30/01/2562  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา!!!