1  การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
2  การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด ดาวน์โหลด
3  การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ดาวน์โหลด
4  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
5  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป ดาวน์โหลด
6  การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล ดาวน์โหลด
7 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ดาวน์โหลด
8  การขอเลขที่บ้าน ดาวน์โหลด
9  การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
ดาวน์โหลด
10  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
11  การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ดาวน์โหลด
12  การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ดาวน์โหลด
13  การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ดาวน์โหลด
14  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 ดาวน์โหลด
15  การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
16  การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน
 พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
17  การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
 พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
ดาวน์โหลด
18  การจัดเก็บและรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1) ดาวน์โหลด
19  การแจ้งขุดดิน ดาวน์โหลด
20  การแจ้งถมดิน ดาวน์โหลด
21  การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย ดาวน์โหลด
22  การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร ดาวน์โหลด
23  การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม ดาวน์โหลด
24  การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน ดาวน์โหลด
25  การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน ดาวน์โหลด
26  การรับแจ้งการย้ายเข้า ดาวน์โหลด
27  การรับแจ้งการย้ายปลายทาง ดาวน์โหลด
28  การรับแจ้งการย้ายออก ดาวน์โหลด
29  การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลด
30  การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
31  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลด
32  การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด