เลือกตั้งเทศบาล 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
       นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีรองปลัดพิพัฒน์ เรืองประโคน นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ (หัวหน้าสำนักปลัด) นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ประณีต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ) ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์(ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง) ผอ.อุทัย ไร่ขาม(ผอ.รร.บ้านหนองตาด) ผอ.จุฑามาศ ประภาสะโนบล (ผอ.รร.บ้านทะเมนชัย) ผอ.สุราวุฒิ สุเรรัมย์ (ผอ.รพ.สต.บุแปบ) คณะกรรมการแผนฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     

Free Joomla Lightbox Gallery