หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ดาวน์โหลด

  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปี 2563

ดาวน์โหลด

- ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

ดาวน์โหลด

- สรุปผลการสอบข้อเขียนและผลการสอบสัมภาษณ์ของพนักงานจ้าง
   ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- รายงานตำแหน่งว่างและขออนุมัติสรรหา

ดาวน์โหลด

- รับสมัครพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

- (เพิ่มเติม)ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
   ประจำปีงบประมาณ 2563

ดาวน์โหลด

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

 ดาวน์โหลด

 

      

        รายงานผลการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

        รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

        รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร (e-Plan-eMENSCR)

        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ มท.
             ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563

        การวางแผนอัตรากำลังคน

 ประกาศ รับโอน (ย้าย)

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 

1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)

2101

นักบริหารงานทั่วไป 
(ต้น-สูง)

2102
นักบริหารงานการคลัง
(ต้น-สูง)
2103

นักบริหารงานช่าง
(ต้น-สูง)

2104
นักบริหารงานสาธารณสุข
(ต้น-สูง)
2105
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
(ต้น-สูง)
2106
นักบริหารงานประปา
(ต้น-สูง)
2107
นักบริหารงานการศึกษา
(ต้น-สูง)
2108
นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล
(ต้น-สูง)
2109
นักบริหารงานการเกษตร
(ต้น-สูง)
 

3101

นักจัดการงานทั่วไป     
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3102
นักทรัพยากรบุคคล   
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3103
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3104
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3105
นิติกร
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3106
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3201
นักวิชาการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3202
นักวิชาการคลัง
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3203
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3204
นักวิชาการพัสดุ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3205
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3206
นักวิชาการพาณิชย์
(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3301
นักประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3302
นักพัฒนาการท่องเที่ยว
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3303
นักวิเทศสัมพันธ์
(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3401
นักวิชาการเกษตร
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3402
นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3403
นักวิชาการสวนสาธารณะ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3501
นักวิทยาศาสตร์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3601
นักวิชาการสาธารณสุข
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3602
พยาบาลวิชาชีพ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3603
นักกายภาพบำบัด
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3604
นักอาชีวบำบัด
(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3605
แพทย์แผนไทย
(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3606
นักวิชาการสุขาภิบาล
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3607
นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3608
โภชนาการ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3609
นักเทคนิคการแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3610
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3611
นักรังสีการแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3612
เภสัชกร
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3613
ทันตแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3614
นายสัตวแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3615
นายแพทย์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3701
วิศวกรรมโยธา
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3702
สถาปนิก
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3703
นักผังเมือง
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3704
วิศวกรรมเครื่องกล
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3705
วิศวกรรมไฟฟ้า
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3706
วิศวกรรมสุขาภิบาล
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3707
นักจัดการงานช่าง
(ปฏิบัติการ-ชำนาญพิเศษ)
3801
นักพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3802
นักสังคมสงเคราะห์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3803
นักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3804
บรรณารักษ์
(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)
3805
นักวิชาการวัฒนธรรม
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3806
นักสันทนาการ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3807
นักพัฒนาการกีฬา
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3808
ภัณฑารักษ์
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3809
นักจัดการงานเทศกิจ
(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)
3810
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)    

4101
เจ้าพนักงานธุรการ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4102
เจ้าพนักงานทะเบียน
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4103
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4201
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4202
เจ้าพนักงานการคลัง
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4203
เจ้าพนักงานพัสดุ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4204
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ปฏิบัติการ-อาวุโส)
4301
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4302
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4401
เจ้าพนักงานการเกษตร
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4402
เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4403
เจ้าพนักงานสัตวบาล
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4404
เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4501
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4601
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4602
พยาบาลเทคนิค
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4603
เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู
(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4604
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4605
โภชนากร
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4606
เจ้าพนักงานรังสีการแทพย์
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4607
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4608
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
(ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4609
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4610
สัตวแพทย์
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4701
นายช่างโยธา
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4702
นายช่างเขียนแบบ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4703
นายช่างสำรวจ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4704
นายช่างผังเมือง
(ปฏิบัตงาน-อาวุโส)
4705
นายช่างเครื่องกล
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4706
นายช่างไฟฟ้า
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4707
เจ้าพนักงานประปา
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4708
นายช่างศิลป์
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4709
นายช่างภาพ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4801
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4802
เจ้าพนักงานห้องสมุด
(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4803
เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน
(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)
4804
เจ้าพนักงานเทศกิจ
(ปฏิบัติงาน-อาวุโส)
4805
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)