-------------------------------------

New! ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง New!

-------------------------------------

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อเป็นพนักงานจ้าง
  ประจำปีงบประมาณ 2563

- (เพิ่มเติม) การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้าง

-------------------------------------

 

 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

โครงการก่อสร้างถนนคสล. ต่อจากถนนเทศบาล ๕
ชุมชนบุลิ้นฟ้า หมู่ที่ ๑๓

เรื่อง   เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร

กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

 

 ประกาศราคากลาง!

 1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.ต่อจากถนนเทศบาล ๕ ชุมชนบุลิ้นฟ้า
  หมู่ที่ 13
                                   
                                    ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

 1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดทั้งสองฝั่งจากแยกถนนหลักเมืองถึงสระก้านเหลือง หมู่ที่ 1                      
 2. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ถนนรถไฟ หมู่ที่ 2                                               
                                    ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลด!

 

ดาวน์โหลด!

ดาวน์โหลด

ก่อนหน้า
 1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม 
   - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5
 2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนนชุมรัมย์
 3. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
  ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด! 

 

ดาวน์โหลด!

                     

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา!

1. โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน ปริมาตร
    กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือเครื่องยนต์
    สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

2. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากซอยทิวไผ่งาม
     - คูคลองอิสาณเขียว หมู่ที่ 5

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเมรุ - ถนน
     ชุมรัมย์

 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2562  

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ดาวน์โหลด

 

ข่าวประกวดราคา!

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

ดาวน์โหลด!

 

 


ก่อนหน้า

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน

30/01/2562  ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา!!!

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562
 
       นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย เป็นประธานการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามโครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาเทศบาล โดยมีรองปลัดพิพัฒน์ เรืองประโคน นายธนาวัตร์ ไชโยทวีรัชต์ (หัวหน้าสำนักปลัด) นางสาวพิมพ์ลดา ธีระมนต์ประณีต (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ) ผอ.ทรงศักดิ์ สิรัมย์(ผอ.รร.บ้านหนองหญ้าปล้อง) ผอ.อุทัย ไร่ขาม(ผอ.รร.บ้านหนองตาด) ผอ.จุฑามาศ ประภาสะโนบล (ผอ.รร.บ้านทะเมนชัย) ผอ.สุราวุฒิ สุเรรัมย์ (ผอ.รพ.สต.บุแปบ) คณะกรรมการแผนฯ ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

     

Free Joomla Lightbox Gallery