เราทุกคนสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีกว่า
มาร่วมเรียนรู้และเข้าใจบทบาทสำคัญผ่านการรับชมวีดิทัศน์ SDGs
“ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”
 

 

 ตอนที่ 1: ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

 

 ตอนที่ 2: SDGs ในทศวรรษแห่งการดำเนินการอย่างจริงจัง (Decade of Action)

 

 ตอนที่ 3: SDGs กับเยาวชน

 

 ตอนที่ 4: SDGs กับภาคธุรกิจ

SDGs

 

 ตอนที่ 5: SDGs กับความหลากหลายทางเพศ

SDGs

 

 ตอนที่ 6: SDGs กับเกษตรกร

SDGs

 

  ตอนที่ 7: SDGs กับชีวิตคนเมือง

SDGs

 

ตอนที่ 8: SDGs กับอาหารริมทาง