วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 “สภาพแวดล้อมน่าอยู่ สาธารณูปโภคครบครัน การคมนาคมสะดวก

การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจชุมชน

บนหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี”

 

พันธกิจ (Mision)

 

  • สร้างเสริมระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร
  • พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนาสภาพแวดล้อมของชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
  • ส่งเสริมอาชีพ และสนับสนุนการท่องเที่ยวนวัตวิถี การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
  • ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในด้านการศึกษา กีฬา นันทนาการ สาธารณสุข สวัสดิการ  ต่างๆ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
  • พัฒนาคุณภาพการบริการ โดยเน้นการสร้างเสริมศักยภาพบุคลากร ตลอดจนการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม