ด้วยกองคลัง งานพัศดุ เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามแบบ สขร.๑ ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน ดังนี้

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒  
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม           ประจำปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม                     ประจำปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์ใหม่ล่าสุด!    ประจำปีงบ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด