เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยา่ยน ๒๕๖๖
(รถจักรยานยนต์+รถยนต์) NewUpdate! 1 ต.ค.2565

ดาวน์โหลด

2

 

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยา่ยน ๒๕๖๖
(รถยนต์ กบ7300)NewUpdate! 1 ต.ค.2565

ดาวน์โหลด

 3 

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยา่ยน ๒๕๖๕

ดาวน์โหลด

 4

ริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยา่ยน ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง

ดาวน์โหลด

 

เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยา่ยน ๒๕๖๔

ดาวน์โหลด