1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  ดาวน์โหลด 
2 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   
  - ประกาศเทศบาลตำบลทะเมนชัย ดาวน์โหลด
  - บันทึก ดาวน์โหลด
  - รายละเอียด ดาวน์โหลด
3 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
4 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ 2563
1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
2 ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
3 ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
4 ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ 2564
1 ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ใหม่ล่าสุด ดาวน์โหลด