1

โครงการวางท่อระบายน้ำมาตรฐานพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.ถนนบุญสัมพันธ์
ชุมชนทะเมนชัยสอง หมู่ที่14 New 4/8/2563

 ดาวน์โหลด

 2

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีตชุมชนทะเมนชัย ม.1
เชื่อมชุมชนตลาดทะเมนชัย ม.2 New 4/8/2563

 ดาวน์โหลด

 3

โครงการเสริมผิวลาดทับคอนกรีตแอสฟัลส์ติกคอนกรีตถนนเทศบาล4
ชุมชนหนองตาดน้อย ม.3 New 4/8/2563

ดาวน์โหลด

 

4

 

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน New!(03/07/2562)

ดาวน์โหลด

 

5

 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ตามจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลตำบลทะเมนชัย จำนวน 22 จุด รายละเอียดตามคุณลักษณะพื้นฐานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-Bidding)

 ดาวน์โหลด