1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ดาวน์โหลด
2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด ดาวน์โหลด
   - กฎกระทรวง (พ.ศ. 2496) ดาวน์โหลด
   - กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2496) ดาวน์โหลด
3 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 ดาวน์โหลด
4 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดาวน์โหลด
5 พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ดาวน์โหลด
6 พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ดาวน์โหลด
7 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดาวน์โหลด
8 พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 ดาวน์โหลด
9 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ดาวน์โหลด
10 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 ดาวน์โหลด
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ดาวน์โหลด 
12 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ พ.ศ.2546 ดาวน์โหลด 
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและชุมชน พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด 
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งนํ้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.2547 ดาวน์โหลด 
15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548   ดาวน์โหลด