วารสารประชาสัมพันธ์

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย     ประจำปี ๒๕๕๘

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย     ประจำปี ๒๕๕๙

ดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลตำบลทะเมนชัย     ประจำปี ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

 

จดหมายข่าว

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ฉบับที่ ๔

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๓

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ฉบับที่ ๔

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๑

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๒

จดหมายข่าว ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๓

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด