สถานเทวาลัยบรรทมสินธุ์  ตั้งอยู่บ้านหนองหญ้าปล้อง  หมู่ที่ 5

          สิ่งปลูกสร้างและบ้านเรือนไทยหลากหลายรูปแบบภายในพื้นที่ล้วนเกิดจากนิมิตของเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นคหบดี มีการศึกษา ฐานะดี ชอบทำบุญ อีกทั้งมีความเลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนา เดิมทีอาศัยอยู่สหรัฐอเมริกาแต่ภายหลังได้ย้ายกลับมาตั้งรกราก และเริ่มสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ภายในบริเวณเดียวกันนี้บนพื้นที่กว่าห้าสิบไร่

         สิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมีทั้งความสวยงาม ทรงคุณค่า ทั้งในแง่ศิลปะ และสถาปัตยกรรม ตลอดจนแฝงไปด้วยปรัชญาต่างๆ  อีกทั้งบรรยากาศภายในบริเวณก็สงบ ร่มเย็น ความเขียวขจีและร่มเงาของแมกไม้นานาพันธุ์ ทำให้ผู้พบเห็นรู้สึกเย็นใจ และเต็มตื้นกับพลังแห่งความศรัทธา

          สถานเทวลัยบรรทมสินธุ์เปิดให้ผู้สนใจ ต้องการศึกษา และมีความศรัทธาเข้าเยี่ยมชมได้ โดยสถานเทวลัยบรรทมสินธุ์นี้ตั้งอยู่เลยไปทางวัดหนองหญ้าปล้อง(วัดป่าทะเมนชัย) เข้าไปอีกประมาณ 400 เมตร ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ดีๆ ที่มีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งเรานำมาบอกต่อให้ชาวทะเมนชัยและทุกๆ ท่านได้มีโอกาสแวะเข้าไปชื่นชมความงดงาม ดื่มด่ำกับธรรมชาติ และความสงบเงียบในวิถีพุทธ

ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ 

 เจดีย์พุทธคยา(จำลอง)