ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

คำสั่ง(21/2565)ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ Update!

ประกาศปรับปรุงกระบวนงาน ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

คำสั่ง(128/2564)ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1/2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1/2564

คำสั่ง(91/2564)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
ครั้งที่ 1/2564

คำสั่ง(90/2564)แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลสามัญ พนักงานครูเทศบาล ครั้งที่ 1/2564

คำสั่ง(88/2564)ให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ

รายงานผลการอบรมตามโครงการอบรมหลักสูตร "ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณ 
รายจ่าย ประจำปี 2565"

ประกาศยกเลิกคำสั่งและให้พนักงานเทศบาลสามัญเดินทางไปราชการ (11/2564)

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2564-2566

รายงานผลการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร (e-Plan-eMENSCR)

รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ มท.
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563

การวางแผนอัตรากำลังคน

     ประกาศ รับโอน (ย้าย)

 

     ข่าวประชาสัมพันธ์