รายงานผลการกลั่นกรองผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2563

        รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้น

        รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร (e-Plan-eMENSCR)

        รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบ มท.
             ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. พ.ศ.2563

        การวางแผนอัตรากำลังคน

 ประกาศ รับโอน (ย้าย)

 ข่าวประชาสัมพันธ์