กิจการสภา

ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย
ประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย

1 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด New
2 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
3 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
4 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย(ครั้งแรก-แถลงนโยบาย) ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
  1   รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563        ดาวน์โหลด New
  2 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563    ดาวน์โหลด
  3 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563    ดาวน์โหลด
  4 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563    ดาวน์โหลด
  5 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563    ดาวน์โหลด
  6 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562    ดาวน์โหลด
  7 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562    ดาวน์โหลด
  8 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562    ดาวน์โหลด
  9 รายงานการประชุมสมัยสามัญสภาเทศบาลตำบลทะเมนชัย สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562    ดาวน์โหลด