โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ 2564

(จังหวัดบุรีรัมย์)