โครงการอบรม/กิจกรรมศูนย์ฯ

อบรมการสืบค้นข้อมูล
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตให้แก่ประชาชนทั่วไป
อบรมการใช้งานระบบเพื่อการทำงานองค์กร
การใช้งาน Google App และWeb editor เพื่อการทำงานในองค์กร
อบรมการเขียนโค้ดเบื้องต้น
การฝึกทักษะการเขียนโค้ด(Coding) เบื้องต้น รร บ้านทะเมนชัย
อบรมการทำภาพกราฟฟิกเบื้องต้น
การฝึกทักษะการใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสร้างงาน Graphic เบื้องต้น -รร บ้านหนองหญ้าปล้อง