***ขณะนี้ปลัดปัญญา มาจิตต์ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทะเมนชัย
เนื่องจากนายยุทธนา ตีระมาศวณิช ได้ลาออกไปสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันจึงหมดวาระลงตามสภาวการณ์ดังกล่าวด้วย***