ด้วยกองคลัง งานพัศดุ เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามแบบ สขร.๑ ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน ดังนี้

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒  
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม        
ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม                
ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์        ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม     ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน ประจำปีงบ  ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม         ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม         ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์         ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม        ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน       ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม       ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฏาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
  - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายนใหม่ล่าสุด ประจำปีงบ  ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด