เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 นายปัญญา มาจิตต์ ปลัดเทศบาล (ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลทะเมนชัย) นำหัวหน้าส่วนราชการประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพื่อปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด

 -----------------------------------------------------------------------------------