ด้วยกองคลัง งานพัศดุ เทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรุปการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ เพื่อปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ตามแบบ สขร.๑ ก่อนวันที่ ๕ ของทุกเดือน ดังนี้

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๖ ล่าสุด!!!

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคมล่าสุด!!!    ประจำปีงบ  ๒๕๖๖        ดาวน์โหลด

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ 

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม               ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน         ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม              ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม              ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์           ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม               ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน             ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม          ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน             ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฏาคม             ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม              ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน              ประจำปีงบ  ๒๕๖๕        ดาวน์โหลด

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม                     ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน               ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม                    ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม                    ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์                 ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม                      ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน                     ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม                 ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน                     ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

 - สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม                    ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม                       ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน                       ประจำปีงบ  ๒๕๖๔   ดาวน์โหลด

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๒  

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม        

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม                

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์       

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม    

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฎาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน

ประจำปีงบ  ๒๕๖๒

ดาวน์โหลด

รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๓

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนตุลาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤศจิกายน

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนธันวาคม        

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมกราคม        

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกุมภาพันธ์        

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมีนาคม       

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนเมษายน      

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนพฤษภาคม      

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนมิถุนายน

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกรกฏาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนสิงหาคม

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด

 

- สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือนกันยายน

ประจำปีงบ  ๒๕๖๓

ดาวน์โหลด