ประจำปี 2566-2570

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (ส่วนที่1-4)

  - บัญชีสรุปโครงการ

   - ยุทธศาสตร์ที่ 1

   - ยุทธศาสตร์ที่ 2

   - ยุทธศาสตร์ที่ 3

   - ยุทธศาสตร์ที่ 4

   - ยุทธศาสตร์ที่ 5

   - ยุทธศาสตร์ที่ 6

   - โครงการที่มาจากแผนชุมชน

การติดตามและการประเมินผล

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

  ประจำปี 2561-2565

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  บทนำ

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/1   

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/2-3

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/4

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/5

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/6

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/เงินอุดหนุน

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/เกินศักยภาพ

- แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 2562/บัญชีครุภัณฑ์    

- แนวทางการติดตามประเมินผล                     

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด