ปีงบประมาณ 2565 (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e - GP)

1

 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด

2

 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2565 - มีนาคม 2565

ดาวน์โหลด

3

 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2565 - มิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด

4

 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2565 - กันยายน 2565 ล่าสุด

ดาวน์โหลด

 ปีงบประมาณ 2564 (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e - GP)

1

 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด

2

 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2564 - มีนาคม 2564

ดาวน์โหลด

3

 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2564 - มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลด

4

 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2564 - กันยายน 2564

ดาวน์โหลด

 ปีงบประมาณ 2563 (กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e - GP)

 1

 ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562

ดาวน์โหลด

2

 ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2563 - มีนาคม 2563

ดาวน์โหลด

3

 ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลด

4

 ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฏาคม 2563 - กันยายน 2563

ดาวน์โหลด

     

    แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัศดุ

   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัศดุรายปี (สขร.)

     การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ (กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP)