1 ข้อสั่งการ แนวทาง และนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อใช้กำกับดูแล
และติดตามการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
2 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ดาวน์โหลด
3 คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ดาวน์โหลด
4 มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน ดาวน์โหลด
5 คู่มือมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน ดาวน์โหลด
6 มาตรฐานตลาด ดาวน์โหลด
7 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลด
8 คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลด
9 คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ดาวน์โหลด

10

 

ประกาศว่าด้วยการแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลทะเมนชัย

- แบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

11

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การมาปฏิบัติราชการ และการลาหยุดราชการของพนักงานเทศบาลสามัญ
พนักงานครูเทศบาลฯ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลทะเมนชัย

ดาวน์โหลด

12

คู่มือการปฏิบัติงานการปฏิงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ดาวน์โหลด